čtvrtek 23. června 2011

Centrum pro webové a cloudové technologie

Cílem Centra je poskytnout studentům studijního programu Otevřená informatika zázemí pro jejich profesní rozvoj v oblasti webových a cloudových technologií. Centrum bude sdružovat odborníky v uvedených oblastech a v oblastech s nimi souvisejících (například virtualizace, správa webových a aplikačních serverů, návrh a administrace síťových technologií, mobilní aplikace, vedení velkých softwarových projektů apod.).
Cloudová řešení se neomezují jen na vysoce škálovatelné webové aplikace, jsou vhodná i pro náročné výpočty například v oblasti zpracování obrazu, trojrozměrné grafiky, dolování dat (data mining), zpracování zvuku apod.
Centrum bude sledovat nejnovější trendy a pomocí know–how špičkových pedagogů, spolupracujících externistů, kontaktů s průmyslem a dalších specializovaných středisek na FEL zprostředkovávat toto know–how zájemcům o webové a cloudové technologie.

Na FEL působí uznávaná komunita odborníků, kteří mají dlouholeté vědecké výsledky a praktické zkušenosti s technologiemi, ze kterých cloudová řešení vzešla. Tito pedagogové a výzkumníci jsou připraveni danou problematiku vyučovat a vést projekty výzkumného i praktického rázu.

Studijní program Otevřená informatika Vám umožní soustředit se na některou z vyjmenovaných oblastí (nebo na další příbuzné oblasti). Centrum Vám pomůže při výběru vhodného tématu, které Vás bude doprovázet celým studiem a které může vyústit ve výběr tématu diplomové práce. Není neobvyklé, že takové téma může být i základem pro pokračující studium doktorské.

Studenti, kteří se budou podílet na práci Centra, tak po ukončení studia získají značnou výhodu v porovnání s ostatními absolventy informatických oborů v České republice. Znalosti získané v průběhu řešení projektů bude možno průběžně doplňovat v rámci povinných i nepovinných předmětů, které jsou na fakultě nabízeny. Centrum bude tak mít i konzultační roli, kde studenti budou moci najít radu v otázkách výběru předmětů. Konzultace mohou mít například formu sestavení optimálního studijního plánu, který umožní konkrétnímu studentovi získat konkrétní profesní zaměření.

Centrum bude doplňovat standardní výukový proces formou řešení projektů v rámci standardních předmětů, individuálních projektových předmětů a diplomových prací. Řešené projekty budou reálné problémy přicházející dílem z praxe od firem, se kterými má FEL kontakty a dílem se jedná o projekty výzkumného charakteru. Centrum Vám pomůže udržet si vybrané téma napříč celým magisterským studiem, což Vám umožní zpracovávat vybrané téma v rámci několika navazujících semestrálních prací.

Vaše případné otázky Vám rádi zodpoví garanti Centra pro webové a cloudové technologie


Ing. Martin Klíma, Ph.D., xklima@fel.cvut.cz, tel. +420 224 35 7362
Ing. Jan Šedivý, CSc., sedivja2@fel.cvut.cz, tel. +420 224 35 7597

Žádné komentáře:

Okomentovat